Profesný životopis

 

 

Mgr. Andrea Juhásová, PhD.

 

Vzdelanie a kvalifikácia

1989 - 1994 Štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Štúdium ukončené štátnou skúškou v študijnom odbore psychológia, téma diplomovej práce: „Vplyv skupinovej muzikoterapie na správanie a prežívanie jedincov postihnutých Downovým syndrómom“.

1995 Výcvik v technikách na zvládanie stresu.
2004 Postgraduálne štúdium formou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v kognitívno - behaviorálnej psychológii ukončené záverečnou prácou na tému: Kognitívno - behaviorálna terapia ako nástroj zvládania úzkosti tehotných žien. ABC Inštitút pre výcvik v KBT, Liptovský Mikuláš, Certifikovaná pracovná činnosť Psychoterapia, splňa kritéria Európskej Únie pre psychoterapiu.
2004 -2008 Doktorandské štúdium na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF. Štúdium ukončené obhajobou dizertačnej práce na tému: „Vplyv sociálnej rehabilitácie na socializáciu ťažko zdravotne postihnutých klientov“.
2005 Výcvik v klinickej hypnóze I.
2006 Kurz arteterapie.
2012 Akreditované vzdelávanie ASSP: Supervízia pre pomáhajúce profesie.
2013 Akreditované vzdelávanie: Školská mediácia.
2013 -2016 Akreditované vzdelávanie, Univerzita Karlova v Praze: Kurz skupinových forem korektivní, poradenské, reedukační a socioterapeutické práce (SUR).

 

Pracovné skúsenosti a spôsobilosti

1994 - 2003 Psychologička v DSS pre ŤZP deti a mládež Nová Baňa – Hrabiny.
2001 Poradkyňa pri dojčení
2002 Členka Slovenskej komory psychológov, oprávnenie vykonávať psychologickú
 činnosť (všeobecná psychologická diagnostika, psychoterapia, poradenstvo,
expertíza) a používať označenie „psychológ“.
2003 Riaditeľka DSS pri o.z. SOCIA, Nitra.
2003 – 2010 Psychologička v DSS pri o. z. SOCIA, Nitra.
2003 -2013 Odborná asistentka na FSVaZ UKF, Nitra, Katedra sociálnej práce.
2013 – súč. Odborná asistentka na PF UKF, Nitra, Katedra pedagogickej a školskej psychológie.
2005 Psychoterapeutka
2012 Supervízorka pre pomáhajúce profesie

 

 

Členstvo   
  Slovenská psychoterapeutická spoločnosť.
  Slovenský inštitút pre výcvik KBT.
  Občianske združenie SOCIA.